អំពីគំរោងបណ្ណាល័យ

សេចក្តីជូនដំណឹង 
ចាប់ពីពេលនេះតទៅសិស្សានុសិស្យ​ដែលកំពុងសិក្សា​នៅវិទ្យាល័យ​មង្គលបូរីទាំងអស់និងអតីតសិស្សានុសិស្សទាំងអស់អាចធ្វើការចូលរួមចំណែកឧបត្ថម្ភដល់ការសាងសង់បណ្ណាល័យសំរាប់វិទ្យាល័យមង្គលបូរីបានហើយ។​ដូចនេះសូមសិស្សដែល​កំពុង​សិក្សានៅវិទ្យាល័យ​មង្គលបូរី​​ទាំងអស់​​ចូលរួមចំណែកតាមការគួរ។
 
អំពីគំរោងសាងសង់


 អំពីគំរោងចំណាយ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ